Ubytovací a provozní řád

 

Provozní řád

 

(dále jen „řád“)

 

SPORTOVNĚ – REKREAČNÍHO AREÁLU „SPORT – RADAVA“

 

Chrást – Radava č. e. 246, Kovářov, 398 55

 

I. Základní ustanovení:

 

Každý ubytovaný host a návštěvník je povinen se seznámit s tímto řádem a dodržovat jej.  Řád je uveřejněn na webové stránce www.sport-radava.cz a na veřejně přístupném místě v areálu. V případě jeho hrubého, nebo opakovaného porušování, má majitel, nebo provozovatel, právo ubytování osobě porušující tento řád zrušit bez nároku na vrácení peněz a ostatní návštěvníky porušující tento řád z areálu vykázat.

 

Úhradou zálohové platby na ubytování, a vstupem do ohraničeného a vymezeného prostoru areálu, každá osoba vyjadřuje svůj souhlas s podmínkami a povinnostmi tohoto řádu a zavazuje se jej bez dalšího dodržovat.

 

Odpovědnými osobami, majiteli a provozovateli areálu jsou společnost FourPlusAgency s.r.o. (IČO: 24228524, kontakt: 608965603) a p. Marek Four (IČO: 09021230, kontakt: 739674789). Na těchto kontaktech je také možno získat veškeré další provozní informace.

 

II. Obecná pravidla pro ubytování a užívání areálu:

 

Ubytovaní rekreanti a hosté mají právo, po sjednanou dobu ubytování, nebo provozní dobu určenou pro ostatní veřejnost, užívat prostory, které jim byly k ubytování a návštěvě vyhrazeny, a to včetně jejich vybavení přístupného a určeného veřejnosti. Vstup do soukromých prostor areálu je dovolen pouze se souhlasem vlastníka.

 

Ubytovaní rekreanti mohou zdarma využívat slunící plochu v okolí vodní nádrže vymezenou umělým travním kobercem. Ostatní hosté a veřejnost jsou povinni za vstup do tohoto prostoru uhradit stanovený jednorázový celodenní poplatek, který se vztahuje vždy k danému konkrétnímu dni. Povolený vstup do vymezeného prostoru je pouze v době od 10.00 – 20:00 hodin. Provozovatel si vyhrazuje právo případné aktuální změny, např. z důvodu nutné údržby, nebo v případě, kdy by mohlo být ohroženo zdraví osob (např. špatné světelné a povětrnostní podmínky apod.). Voda v nádrži je ošetřována, její využití je ale výhradně vlastním rozhodnutím i odpovědností každé osoby a případné koupání je pouze na vlastní nebezpečí. Provozovatel nenese žádné  důsledky a následky takového rozhodnutí a není odpovědný za případné vzniklé škody osobám, které takové rozhodnutí učinily. Je zakázána konzumace jídla v prostoru, který je vymezen plochou umělého travního koberce. Přinášení a používání skleněného nádobí (lahve, sklenice, talíře apod.) je z bezpečnostních důvodů v tomto prostoru zakázáno. Nápoje je možno konzumovat výhradně v plastových či papírových kelímcích. Na vymezené slunící ploše je zákaz kouření.

 

Sportoviště jsou určena jak ubytovaným návštěvníkům, tak veřejnosti, a to po uhrazení stanovených poplatků, jejichž aktuální výši stanovuje provozovatel. Zájemce je povinen si aktuální cenu ověřit. Využitím sportoviště s aktuální cenou vyjadřuje svůj souhlas a zavazuje se cenu uhradit. Ubytovaní hosté a návštěvníci, včetně dětí, nesmí vstupovat na jednotlivá sportoviště bez vědomí majitele, provozovatele, nebo personálu.

 

Dětské hřiště je určeno výhradně pro děti do 10-ti let věku (s výjimkou trampolín), bezpečnost a dozor hrajících si dětí jsou povinni zajistit jejich odpovědní zástupci. Tato odpovědnost platí i pro vodní nádrž vč. brouzdaliště a pohyb dětí po celém areálu.

 

III. Rezervace, platba, zahájení pobytu a přihlášení ubytovaných osob:

 

Aktuální ceník ubytování pro konkrétní období je uveden na webových stránkách majitele, nebo provozovatele – www.sport-radava.cz.

 

Platby za ubytování je třeba uhradit následujícím způsobem:

 

V době závazné rezervace je zájemce povinen uhradit 50% sjednané ceny, a to výhradně převodem na sdělený peněžní účet provozovatele, pod přiděleným variabilním symbolem. Do poznámky k příkazu k úhradě se ve vlastním zájmu doporučuje uvést jméno, počet osob, číslo ubytovacího objektu a doba pobytu.  Doplatek celkové částky je třeba uhradit maximálně 1 (jeden) týden před nástupem na ubytování, a to stejným způsobem jako zálohu (viz také storno podmínky dále). Po úhradě doplatku ubytování již není možno sjednaný termín měnit, či zrušit. V případě nenastoupení na pobyt ztrácí zájemce o ubytování veškerý nárok na vrácení uhrazené ceny pobytu.

 

V případě včasného neuhrazení doplatku plné ceny bude rezervovaný termín uvolněn pro jiného zájemce bez nároku na vrácení zálohy!

 

Výjimku tvoří ubytování dohodnuté v posledním týdnu před požadovaným nástupem, v takovém případě se úhrada provádí smluvně mezi zájemcem a provozovatelem.

 

Zahájení rekreačního pobytu a předání ubytovacího objektu je vždy od 14.00 hod. výše příslušného dne, pokud není předem dohodnuto jinak. Všechny ubytované osoby jsou povinny se u provozovatele řádně přihlásit k ubytování, předložit občanský průkaz, nebo platný cestovní pas a uhradit rekreační poplatek stanovený obcí Kovářov, pokud se na tyto osoby vztahuje.

 

V případě objednání polopenze, nebo plné penze (pouze u organizací), je třeba s provozovatelem, nebo obsluhou restaurace, předem dohodnout časy vydávání pokrmů. Snídaně se standardně podávají v době od 9.00 do 10.00 hod.

 

IV. Zrušení rezervace, storno poplatky:

 

Zákazník má právo zrušit rezervaci ubytování, ale vždy výhradně písemnou formou (i prostřednictvím elektronické pošty). Podle počtu dnů mezi zrušením rezervace a datem plánovaného nástupu pobytu, jsou účtovány storno poplatky:

 

- Do 90 dnů před nástupem rezervovaného pobytu – storno poplatek ve výši 25% uhrazené zálohy.

 

- Do 60 dnů před nástupem rezervovaného pobytu – storno poplatek ve výši 50% uhrazené zálohy.

 

- Do 30 dnů před nástupem rezervovaného pobytu – storno poplatek ve výši 100% uhrazené zálohy.

 

 V. Pokyny pro ubytované osoby a ostatní návštěvníky:

 

Po převzetí ubytovacích prostor si rekreanti ve vlastním zájmu zkontrolují jejich vybavenost a zároveň funkčnost  inventáře.

 

Vjezd a parkování automobilů hostů uvnitř areálu je zakázáno. Na požádání je možné dočasně povolit vjezd do areálu za účelem vyložení a naložení zavazadel.

 

Vnitřní vybavení ubytovacích objektů není dovoleno vynášet ven a provádět změny v jeho uspořádání. Plastový nábytek (stůl a židle) je možné umístit před objekt ubytování. Pokud dojde k poškození venku umístěného plastového nábytku vlivem povětrnostních podmínek, a také díky tomu, že nebyl řádně zajištěn a hlídán, je vzniklou škodu povinen uhradit ubytovaný host. Ubytovaní hosté jsou tedy po celou dobu ubytování zodpovědní za veškeré svěřené vybavení a inventář ubytovacího objektu a v případě jeho poškození, zničení, či ztráty jsou povinni způsobenou škodu v plné výši nahradit.

 

Uvnitř chat je přísně zakázáno kouřit a v areálu manipulovat s otevřeným ohněm!

 

Ubytovaní hosté nesmí používat a zapojovat do elektroinstalace vlastní elektrospotřebiče s příkonem nad 200 W. Výjimkou jsou vysoušeč vlasů a rychlovarná konvice. Používání jiných spotřebičů bez vědomí provozovatele, je přísně ZAKÁZÁNO! Zejména je zakázáno používat vlastní přenosná topidla, vařiče a grily. V chatách se nesmí vařit, vyjma varné konvice. Při porušení zákazu bude doúčtován nadměrný odběr elektřiny, především ale taková skutečnost může být důvodem k nucenému ukončení pobytu bez náhrady. V případě zájmu je možné zapůjčení přídavného topidla za poplatek. Majitel či provozovatel areálu má právo kontroly ubytovacího zařízení v průběhu pobytu hostů.

 

Po ukončení provozu restaurace se areál na noc uzavírá a vstupní brána se zamyká. Ubytovaným hostům je poskytnut klíč od hlavního vchodu do areálu a tito jsou povinni při odchodu, nebo příchodu do areálu v době uzamčení, vstupní bránu opět uzamknout.

 

Ubytovaní hosté jsou povinni v době od 23:00 – 7:00 hodin dodržovat noční klid. V tuto dobu je zakázáno v areálu pouštět hlasitě reprodukovanou hudbu, hlučně se chovat, či jinak omezovat ostatní návštěvníky. Vždy v pátek a sobotu začíná období nočního klidu v čase od 23:59 hodin.

 

Povinností všech ubytovaných osob i návštěvníků je udržovat ubytovací i ostatní společné prostory v čistotě a v případě nadměrného znečištění je musí uvést do původního stavu. Na požádání provozovatel zapůjčí úklidové prostředky a náčiní.

 

Návštěvníci a hosté areálu (vyjma ubytovaných) jsou povinni opustit areál ihned po uzavírací hodině restaurace. Prostor restaurace, vč. kryté terasy, jsou povinni po uzavírací hodině opustit i ubytovaní hosté, kteří mohou v následném čase využít venkovní zahrádku.

 

Manipulace s otevřeným ohněm, bez vědomí a předchozí dohody s provozovatelem, je zakázána všem osobám v celém areálu.

 

Ubytovaní hosté musí dbát na pořádek v okolí ubytovacího objektu, všichni návštěvníci jsou povinni vyhazovat odpadky do košů uvnitř ubytovacích nebo společných prostor, případně do venkovních odpadkových košů a kontejnerů. Rekreanti i návštěvníci jsou povinni třídit odpad do určených sběrných nádob.

 

Vstup do venkovního altánu s ohništěm, rozdělávání ohně kdekoli v areálu, či manipulace s uskladněným dřevem bez vědomí a souhlasu provozovatele, je přísně zakázáno.

 

VI. Ukončení ubytování a předání ubytovacích prostor:

 

Ukončení ubytování a předání ubytovacích prostor je nutné učinit vždy do 10.00 hodin příslušného dne, pokud není předem dohodnuto jinak.

 

Hosté nesmí ukončit ubytování a opustit areál bez vědomí provozovatele. Vždy musí dojít k předání klíčů a kontrole prostor chat a jejich vybavení.

 

Ubytovací prostory jsou návštěvníci povinni předat v čistém stavu, povlečení z lůžkovin je možno svléknout, lednice a úložné prostory musí být prázdné a čisté, okna uzavřená.

 

V okolí chat nesmí být nedopalky cigaret, ani jiné odpadky.

 

Plastový nábytek musí být uvnitř, nebo řádně uspořádán před objektem ubytování (s ohledem na počasí). V případě, že host předá objekt s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude mu účtována vzniklá škoda v plné výši aktuální ceny. To platí i v případě zapůjčených klíčů. Povinnost všech hostů nahradit škodu platí i v případě poškození či zničení objektů a vybavení jiných částí areálu.

 

V případě poškození, zničení, či ztráty svěřeného a užívaného majetku provozovatele areálu, je každý návštěvník povinen uhradit vzniklou škodu. Užíváním majetku se rozumí veškerá činnost, chování a jednání návštěvníků po vstupu do sportovně – rekreačního areálu.

 

Příklady minimálních poplatků za ztrátu nebo zničení věci a jiné úhrady:

 

1. Rozbité okno                - 800,- Kč                                           6. Poškození přikrývky - 600,- Kč

 

2. Ztráta sady klíčů - 300,- Kč                                                    7. Poškození polštáře - 500,- Kč

 

3. Poškození plastové židle - 200,- Kč                                     8. Poškození povlečení - 200,- Kč (za kus)

 

4. Poškození plastového stolu - 600,- Kč                                 9. Poškození lampičky - 300,- Kč

 

5. Poškození matrace - 2.000,- Kč                                            10. Nepovolené použití elektrospotřebičů – 500,- Kč

 

Hosté jsou povinni uhradit skutečně vynaložené náklady na opravu či pořízení nové věci!                                                                                                                            

 

VII. Pohyb domácích zvířat po areálu:

 

Volný pohyb psů a jiných domácích zvířat po areálu je zakázán, vč. prostor restaurace. Návštěvníci jsou povinni mít zvíře pod dohledem, jsou zodpovědní za pohyb a chování zvířete, které nesmí ohrožovat, omezovat, či obtěžovat jiné hosty areálu. Je zakázán přístup domácích zvířat na dětské hřiště, do bazénu a jeho vymezeného okolí a na jednotlivá sportoviště. Návštěvníci a ubytovaní hosté jsou povinni provádět venčení domácích zvířat mimo areál a okamžitě odstranit případné exkrementy uvnitř areálu. Nedodržení těchto podmínek může být důvodem k okamžitému ukončení pobytu majitele a vykázání osob a zvířat z areálu.

 

 VIII. Závěrečná ustanovení:

 

Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení, nebo poškození. Provozovatel areálu neručí za jejich ztráty a poškození. Hosté, nerespektující tato pravidla provozního řádu souhlasí s tím, že mohou být, v případě jejich porušení, vykázáni bez náhrady ještě před původně dohodnutým termínem ukončení pobytu a že nemají v takovém případě nárok na vrácení uhrazené částky za ubytování. Hosté jsou povinni dodržovat obecné bezpečnostní zásady, chránit vlastní zdraví i zdraví osob, které mají svěřeny do své péče.

 

Úhradou zálohy na ubytování, úhradou ceny ubytování, vstupem do areálu, případně níže uvedeným podpisem, zájemci  o ubytování i ostatní hosté areálu, potvrzují, že jsou jim známy všechny podmínky tohoto Provozního řádu, že s nimi souhlasí a v plném rozsahu je přijímají a akceptují.

 

Tento, i další jednotlivé konkrétní řády (např. požární, ubytovací, vodovodu), jsou k dispozici návštěvníkům na veřejně přístupném místě v areálu a jejich originály jsou k nahlédnutí u majitele, či provozovatele areálu.

 

Tento řád nabývá platnosti a účinnosti dne 17. 6. 2022. Majitel a provozovatel areálu je oprávněn jednotlivé body upravit, doplnit, či aktualizovat a návštěvníci jsou povinni případné změny akceptovat.

 

Partneři areálu