Ubytovací a provozní řád

 

Provozní řád

 (dále jen „řád“)

SPORTOVNĚ – REKREAČNÍ AREÁLU „SPORT – RADAVA“

Chrást – Radava č. e. 246, Kovářov, 398 55

I. Základní ustanovení:

Každý ubytovaný host a návštěvník je povinen se seznámit s tímto řádem a dodržovat jej.  Řád je uveřejněn na webové stránce www.sport-radava.cz a na veřejně přístupném místě v areálu. V případě jeho hrubého, nebo opakovaného porušování, má majitel, nebo provozovatel, právo ubytování osobě porušující tento řád zrušit bez nároku na vrácení peněz a ostatní návštěvníky porušující tento řád z areálu vykázat.

Úhradou zálohové platby na ubytování, a vstupem do ohraničeného a vymezeného prostoru areálu, každá osoba vyjadřuje svůj souhlas s podmínkami a povinnostmi tohoto řádu a zavazuje se jej bez dalšího dodržovat. 

Odpovědnými osobami, majiteli a provozovateli areálu jsou společnost FourPlusAgency s.r.o. (IČO: 24228524, kontakt: 608965603) a p. Marek Four (IČO: 09021230, kontakt: 739674789). Na těchto kontaktech je také možno získat veškeré další provozní informace.

II. Obecná pravidla pro ubytování a užívání areálu:

Ubytovaní rekreanti a hosté mají právo, po sjednanou dobu ubytování, nebo provozní dobu určenou pro ostatní veřejnost, užívat prostory, které jim byly k ubytování a návštěvě vyhrazeny, a to včetně jejich vybavení přístupného a určeného veřejnosti. Vstup do soukromých prostor areálu je dovolen pouze se souhlasem vlastníků.

Ubytovaní rekreanti mohou zdarma využívat venkovní bazén, hosté a veřejnost jsou povinni uhradit stanovený poplatek, který se vztahuje vždy ke konkrétnímu dni. Provozní doba bazénu je od 10.00 – 20:00 hod., provozovatelé si vyhrazují právo případné aktuální změny, např. z důvodu nutné údržby nebo v případě, kdy by mohlo být ohroženo zdraví osob. Využívání bazénu hosty je výhradně jejich vlastním rozhodnutím i odpovědností. Provozovatel nenese žádné  důsledky a následky takového rozhodnutí a není odpovědný za případné vzniklé škody osobám, které takové rozhodnutí učinily. Je zakázána konzumace nápojů a jídla v bazénu a dětském brouzdališti, vč. nejbližšího okolí. Přinášení a používání skleněného nádobí (lahve, sklenice, talíře apod.) v blízkosti bazénu a brouzdaliště je z bezpečnostních důvodů zakázáno. 

I ostatní sportoviště jsou určena jak ubytovaným návštěvníkům, tak veřejnosti, a to po uhrazení stanovených poplatků, jejichž aktuální výši stanovuje provozovatel. Zájemce je povinen si aktuální cenu ověřit, využitím sportoviště s takovou cenou vyjadřuje svůj souhlas a zavazuje se cenu uhradit. Ubytovaní hosté a návštěvníci, včetně dětí, nesmí vstupovat na jednotlivá sportoviště bez vědomí majitele, provozovatele, nebo personálu.

Dětské hřiště je určeno výhradně pro děti do 10-ti let věku (s výjimkou trampolín), bezpečnost a dozor hrajících si dětí jsou povinni zajistit jejich odpovědní zástupci. Tato odpovědnost platí i pro velký a dětský bazén (brouzdaliště) a pohyb dětí po celém areálu.

III. Rezervace, platba, zahájení pobytu a přihlášení ubytovaných osob:

Aktuální ceník ubytování pro konkrétní období je uveden na webových stránkách majitele, nebo provozovatele – www.sport-radava.cz.

Platby za ubytování je třeba uhradit následujícím způsobem:

V době závazné rezervace je zájemce povinen uhradit 50% sjednané ceny, a to výhradně převodem na sdělený peněžní účet provozovatele, pod přiděleným variabilním symbolem. Do poznámky k příkazu k úhradě se ve vlastním zájmu doporučuje uvést jméno, počet osob, číslo ubytovacího objektu a doba pobytu.  Doplatek celkové částky je třeba uhradit maximálně 1 (jeden) týden před nástupem na ubytování, a to stejným způsobem jako zálohu (viz také storno podmínky dále).

V případě včasného neuhrazení doplatku plné ceny bude rezervovaný termín uvolněn pro jiného zájemce bez nároku na vrácení zálohy!

Výjimku tvoří ubytování dohodnuté v posledním týdnu před požadovaným nástupem, v takovém případě se úhrada provádí smluvně mezi zájemcem a provozovatelem.

Zahájení rekreačního pobytu a předání ubytovacího objektu, je vždy od 14.00 hod. výše příslušného dne, pokud není předem dohodnuto jinak. Všechny ubytované osoby jsou povinny se u provozovatele řádně přihlásit k ubytování, předložit občanský průkaz, nebo platný cestovní pas a uhradit rekreační poplatek stanovený obcí Kovářov, pokud se na tyto osoby vztahuje.

V případě objednání polopenze, nebo plné penze (pouze u organizací), je třeba s provozovatelem nebo obsluhou restaurace, předem dohodnout časy vydávání pokrmů. Snídaně se standardně podávají v době od 9.00 do 10.00 hod.

IV. Zrušení rezervace, storno poplatky:

Zákazník má právo zrušit rezervaci ubytování, ale vždy výhradně písemnou formou (i prostřednictvím elektronické pošty). Podle počtu dnů mezi zrušením rezervace a datem plánovaného nástupu pobytu, jsou účtovány storno poplatky:

- Do 90 dnů před nástupem rezervovaného pobytu – storno poplatek ve výši 25% uhrazené zálohy.

- Do 60 dnů před nástupem rezervovaného pobytu – storno poplatek ve výši 50% uhrazené zálohy.

- Do 30 dnů před nástupem rezervovaného pobytu – storno poplatek ve výši 100% uhrazené zálohy.

V. Pokyny pro ubytované osoby a ostatní návštěvníky:

Po převzetí ubytovacích prostor si rekreanti ve vlastním zájmu zkontrolují jejich vybavenost a zároveň funkčnost  inventáře.

Vjezd a parkování automobilů hostů uvnitř areálu je zakázáno. Na požádání je možné dočasně povolit vjezd do areálu za účelem vyložení a naložení zavazadel.

Vnitřní vybavení ubytovacích objektů není dovoleno vynášet ven a provádět změny v jeho uspořádání. Plastový nábytek (stůl a židle) je možné umístit před objekt ubytování. Pokud dojde k poškození venku umístěného plastového nábytku vlivem povětrnostních podmínek, a také díky tomu, že nebyl řádně zajištěn a hlídán, je vzniklou škodu povinen uhradit ubytovaný host. Ubytovaní hosté jsou tedy po celou dobu ubytování zodpovědní za veškeré svěřené vybavení a inventář ubytovacího objektu a v případě jeho poškození, zničení, či ztráty jsou povinni způsobenou škodu v plné výši nahradit.

Uvnitř chat a karavanů je přísně zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm!

Ubytovaní hosté nesmí používat a zapojovat do elektroinstalace vlastní elektrospotřebiče s příkonem nad 200 W. Výjimkou jsou vysoušeč vlasů a rychlovarná konvice. Používání jiných spotřebičů a elektrických topidel bez vědomí provozovatele, je přísně ZAKÁZÁNO! Při porušení tohoto zákazu bude doúčtován nadměrný odběr elektřiny a taková skutečnost může být důvodem k nucenému ukončení pobytu bez náhrady. Majitel či provozovatel areálu má právo kontroly ubytovacího zařízení i v průběhu ubytovacího období.

Po ukončení provozu restaurace se areál na noc uzavírá a vstupní brána se zamyká. Ubytovaným hostům je poskytnut klíč od hlavního vchodu do areálu a tito jsou povinni při odchodu, nebo příchodu do areálu v době uzamčení, vstupní bránu opět uzamknout.

Ubytovaní hosté jsou povinni v době od 23:00 – 7:00 hodin dodržovat noční klid. V tuto dobu je zakázáno v areálu pouštět hlasitě reprodukovanou hudbu, hlučně se chovat, či jinak omezovat ostatní návštěvníky. Vždy v pátek a sobotu začíná období nočního klidu v čase od 23:59 hodin.

Povinností všech ubytovaných osob i návštěvníků je udržovat ubytovací i ostatní společné prostory v čistotě a v případě nadměrného znečištění je musí uvést do původního stavu. Na požádání provozovatel zapůjčí úklidové prostředky a náčiní.

Návštěvníci a hosté areálu (vyjma ubytovaných) jsou povinni opustit areál ihned po uzavírací hodině restaurace.

Manipulace s otevřeným ohněm, bez vědomí a předchozí dohody s provozovatelem, je zakázána všem osobám v celém areálu.

Ubytovaní hosté musí dbát na pořádek v okolí ubytovacího objektu, všichni návštěvníci jsou povinni vyhazovat odpadky do košů uvnitř ubytovacích nebo společných prostor, případně do venkovních odpadkových košů a kontejnerů. Rekreanti i návštěvníci jsou povinni třídit odpad do určených sběrných nádob.

Vstup do venkovního altánu s ohništěm, rozdělávání ohně kdekoli v areálu, či manipulace s uskladněným dřevem bez vědomí a souhlasu provozovatele, je přísně zakázáno.

VI. Ukončení ubytování a předání ubytovacích prostor:

Ukončení ubytování a předání ubytovacích prostor je nutné učinit vždy do 11.00 hodin příslušného dne, pokud není předem dohodnuto jinak.

Hosté nesmí ukončit ubytování a opustit areál bez vědomí provozovatele. Vždy musí dojít k předání klíčů a kontrole prostor a vybavení.

Ubytovací prostory jsou návštěvníci povinni předat v relativně čistém stavu, povlečení z lůžkovin se nesvléká, lednice a šatní skříň musí být prázdné, okna uzavřená.

V okolí chat nebo karavanů nesmí být nedopalky cigaret, ani jiné odpadky.

Plastový nábytek musí být uvnitř, nebo řádně uspořádán před objektem ubytování (s ohledem na počasí). V případě, že host předá objekt s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude mu účtována vzniklá škoda v plné výši aktuální ceny. To platí i v případě zapůjčených klíčů. Povinnost všech hostů nahradit škodu platí i v případě poškození či zničení objektů a vybavení jiných částí areálu.

V případě poškození, zničení, či ztráty svěřeného a užívaného majetku provozovatele areálu, je každý návštěvník povinen uhradit vzniklou škodu. Užíváním majetku se rozumí veškerá činnost, chování a jednání návštěvníků po vstupu do sportovně – rekreačního areálu.

 

Příklady minimálních poplatků za ztrátu nebo zničení věci a jiné úhrady:

1. Rozbité okno - 800,- Kč                                  6. Poškození přikrývky - 600,- Kč

2. Ztráta sady klíčů - 300,- Kč                              7. Poškození polštáře - 500,- Kč 

3. Poškození plastové židle - 200,- Kč                 8. Poškození povlečení - 200,- Kč (za kus)

4. Poškození plastového stolu - 600,- Kč              9. Poškození lampičky - 300,- Kč

5. Poškození matrace - 2.000,- Kč                      10. Nepovolené použití elektrospotřebičů – 500,- Kč

Hosté jsou povinni uhradit skutečně vynaložené náklady na opravu či pořízení nové věci!                                                                                                                             

VII. Pohyb domácích zvířat po areálu:

Volný pohyb psů a jiných domácích zvířat po areálu, je zakázán. Návštěvníci jsou povinni mít zvíře pod dohledem, jsou zodpovědní za pohyb a chování zvířete, které nesmí ohrožovat, omezovat, či obtěžovat jiné hosty areálu. Je zakázán přístup a pohyb domácích zvířat na dětském hřišti, v bazénu a jeho okolí a na jednotlivých sportovištích. Návštěvníci a ubytovaní hosté jsou povinni provádět venčení domácích zvířat mimo areál a okamžitě odstranit případné exkrementy uvnitř areálu. Nedodržení těchto podmínek může být důvodem k okamžitému ukončení pobytu majitele a vykázání osob a zvířat z areálu.

VIII. Závěrečná ustanovení:

Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení, nebo poškození. Provozovatel areálu neručí za jejich ztráty a poškození. Hosté, nerespektující tato pravidla provozního řádu souhlasí s tím, že mohou být, v případě jejich porušení, vykázáni bez náhrady ještě před původně dohodnutým termínem ukončení pobytu a že nemají v takovém případě nárok na vrácení uhrazené částky za ubytování. Hosté jsou povinni dodržovat obecné bezpečnostní zásady, chránit vlastní zdraví i zdraví osob, které mají svěřeny do své péče.

Úhradou zálohy na ubytování, úhradou ceny ubytování, vstupem do areálu, případně níže uvedeným podpisem, zájemci  o ubytování i ostatní hosté areálu potvrzují, že jsou jim známy všechny podmínky tohoto Provozního řádu, že s nimi souhlasí a v plném rozsahu je přijímají.

Tento i další jednotlivé konkrétní řády (ubytování, bazénu, vodovodu) jsou vyvěšeny na veřejně přístupném místě v areálu a jejich originály jsou k nahlédnutí u majitele či provozovatele areálu.

Tento řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2021. Majitel a provozovatel areálu je oprávněn jednotlivé body upravit, doplnit, či aktualizovat a návštěvníci jsou povinni případné změny akceptovat.

Partneři areálu